پکینگ گلویی یکطرفه در جک هیدرولیک برای محوطه های استاندارد، مطابق با ISO 5597.

پکینگ گلویی برای استفاده در جک هیدرولیک و پنوماتیک
آوریل 29, 2019
جک هیدرولیک فلنج دار
جک هیدرولیک فلنج دار
آوریل 30, 2019

پکینگ گلویی یکطرفه در جک هیدرولیک برای محوطه های استاندارد، مطابق با ISO 5597.

پکینگ گلویی یکطرفه

بسیار مقاوم استاتیک و پویا
فشرده سازی شده، زبری سطح بالاتر در پایه شیار مجاز است
طراحی شده برای فضا با شعاعی محدود شده است

دیدگاه ها بسته شده است