سیل یک طرفه برای شفت مطابق با ISO 5597

قطعه صنعتی وینگارتن
وینگارتن
آوریل 23, 2020
سیل یک طرفه برای شفت مطابق با ISO 5597

سیل یک طرفه برای شفت مطابق با ISO 5597

بسیار مقاوم استاتیک و پویا، اصطکاک کم، حرکت صاف حتی در سرعت های کم، مقدار تغییر شکل پویا، به عنوان یک سیل تنها یا سیل ثانویه در سیستم های آب بندی استفاده شود.